سؤال‌هاى آزمون معلم ساخته را مى‌توان به دو صورت عينى يا انشايى تنظيم کرد. تصميم‌گيرى در انتخاب نوع پرسش با چگونگى هدف يادگيرى ارتباط دارد؛ مثلاً در مواردى که هدف ارزشيابى بررسى نحوهٔ تنظيم افکار و شرح و بيان انديشه يا ابتکار و خلاقيت باشد، معمولاً از پرسش‌هاى انشايى استفاده شود و در صورتى که هدف اندازه‌گيرى توانايى شاگردان در بازشناسى مفاهيم و تعاريف درست باشد، از پرسس‌هاى عينى استفاده مى‌شود.