آزمون‌هاى معلم ساخته آزمون‌هايى هستند که معلمان براى ارزشيابى تحصيلى شاگردان خود تهيه مى‌کنند و در طول دورهٔ آموزش يا در پايان دوره به اجرا در مى‌آورند. اين نوع آزمون‌ها غالباً براى تعيين توفيق شاگردان در رسيدن به هدف‌هاى دقيق آموزشى طرح‌ريزى مى‌شوند، و از اين رو، معمولاً در آنها معيار و ملاک مطلق اندازه‌گيرى به کار مى‌رود؛ (همانجا) بنابراين، در تهيه و اجراى اين نوع آزمون‌ها بايد دقت کافى مبذول داشت تا براى تصميم‌گيرى آموزشى از ارزش مطلوبى برخوردار باشند. به همين دليل، اين آزمون‌ها نيز بايد ويژگى‌هاى مطلوب آزمون‌هاى ميزان شده ( پايايي، اعتبار، و عملى بودن) را داشته باشند.