۱. اجراى چنين روشى مستلزم دقت و هوشيارى مداوم و در نتيجه خسته‌کننده است.


۲. امکان بررسى دقيق و همه جانبه وجود ندارد، چون مستلزم صرف وقت بسيار است.


۳. امکان ايجاد موقعيت مناسب براى همهٔ شاگردان فراهم نيست.


۴. کيفيت برداشت، تعبير و تفسير يک رفتار براى همگان يکسان نيست.


۵. رفتارها با هم آميختگى دارند و در برخى موارد بيان يک حالت يا رفتار و بازشناختن آنها از هم ممکن نيست.