۱. زمان اين‌گونه ارزشيابى معمولاً نامعين است و در نتيجه، مى‌تواند نشان‌دهنده فعاليت‌هاى طبيعى شاگردان باشد.


۲. اين قبيل ارزشيابى در موقعيت‌هايى انجام مى‌گيرد که به تناسب افراد مختلف، متفاوت است و در نتيجه، تفاوت‌هاى فردى را مى‌توان در آن مورد توجه قرار داد.


۳. شخصى که مورد ارزشيابى قرار مى‌گيرد، اغلب از جريان ارزشيابى اطلاعى ندارند و در نتيجه رفتار تصنعى از خود نشان نخواهد داد.


۴. براى همهٔ گروه‌هاى آموزشي، در سنين و مراحل مختلف تحصيل، قابل اجرا است.