معمولاً به نمونهٔ کوچک شيء يا مجموعه‌اى از اشياء بزرگ ”الگو“ گفته مى‌شود. ميلر در بحث درباره ارتباط کلامي، آن را نوعى دستگاه طبقه‌بندى براى تجريد و مقوله‌بندى اجزائى که بالقوه در فرايند ارتباط نقش دارند معرفى مى‌کند (ميلر، جرالد آر. ۱۳۶۸؛ ص ۷۵.) و معتقد است دستگاه طبقه‌بندى شده براى سازماندهى و يگانه‌سازى متغيرها بسيار مفيد و مناسب است؛ زيرا حذف متغير به ما کمک مى‌کند تا متغير‌هايى را که نبايد مطالعه شود، شناسايى کنيم.