هدف‌هاى جزئى يا مرحله‌اى - آموزشى از هدف‌‌هاى کلى سرچشمه مى‌گيرد، ولى نسبت به هدف‌هاى کلي، محدودتر و مشخص‌تر و نسبت به هدف‌هاى رفتاري، داراى جامعيت و شمول بيشترى است. هدف کلى جهت حرکت را مشخص مى‌کند، در حالى که هدف جزئى (مرحله‌اي) مقاصد را معين مى‌سازد و در نتيجه، نسبت به هدف کلى داراى جنبه‌هاى عملى بيشترى است.


هدف‌هاى جزئى در پاره‌اى مواقع ممکن است نقش هدف کلى را به عهده بگيرند که در اين صورت مى‌توان از آن، هدف‌هاى جزئى ديگرى ساخت. در حقيقت، نکتهٔ مهم در اينجا نسبى‌بودن هدف‌ها است؛ مثلاً هدف کلى يک درس را مى‌توان به دسته‌اى از هدف‌هاى مرحله‌اى تجزيه کرد. هدف‌هاى مرحله‌اى نيز ممکن است هريک، هدف کلى فصلى از آن درس بشوند و هدف‌هاى جزئى‌ترى از آنها سرچشمه بگيرد. (بسيارى از طراحان آموزشى aim و goal را مترادف مى‌گيرند و به جاى يکديگر، به معناى هدف کلى آموزشى بکار مى‌برند.)