حوادث از سه بُعد انساني، اجتماعى و اقتصادى حائز اهميت است. از نظر انساني، بروز حادثه همراه با درد و رنج براى مصدوم است و در صورتى‌که نتيجه حادثه با معلوليت توأم باشد، آثار و عوارض سوء روانى آن نيز حتى به‌صورت دائمى پديد مى‌آيد. در صورتى‌که در بروز حادثه افرادى غير از خود مصدوم دخيل باشند، فشار روحى ناشى از مشارکت در اين حادثه تا مدت‌هاى مديدى ذهن خاطى و اطرافيان را به‌خود مشغول مى‌کند. از بعد اجتماعي، بروز حادثه که منجر به فقدان نيروى مولد و خلاق در جامعه مى‌گردد، توسعه اجتماعى را دچار توقف و مشکل خواهد کرد. فردى که در اثر حادثه دچار مرگ يا معلوليت و محدوديت تحرک و فعاليت مى‌شود، بسته به درجه شدت و حدت صدمه، جامعه را به‌دليل از دست‌دادن نيروى کار دچار خسارت مى‌کند. و بالاخره از بعد اقتصادي، حادثه به هر درجه و شدتى که باشد، نيازمند پرداخت هزينه‌هاى مربوط به دريافت خدمات درماني، توان‌بخشي، و اورژانس است که سرمايه‌هاى مادى جامعه را متضرر مى‌سازد.