بيان يک طرح کلى و جامع براى مسائل آموزش بهداشت مدارس کارى مشکل است. چون تنوع پديده‌ها و مطالب بهداشتى به نسبت تنوع و وسعت فرآيند‌هاى حياتي، گسترده و رنگارنگ است. حالات مختلف و مشکلات زندگي، نيازها و دگرگونى‌هاى آن در ارتباط با مسائل هيجاني، عاطفي، جنسي، رشد و تکامل فيزيکى - روانى و ساير پديده‌هاى زيستي، هر يک به نحوى و از ديدگاهى مى‌تواند سرفصل آموزش بهداشت مدارس باشد.


برنامه‌ها بايد با ميزان درک و فهم دانش‌آموز متناسب باشد و براى تجسم بخشيدن و چاشنى‌دادن به بيان که طبع لطيف دانش‌آموز را به خود متوجه کند کوشش بيشتر شود و براى اينکه مطلب مشخص‌تر و به ذهن نزديک‌تر آيد مثال‌هايى ذکر شود. اينها روش‌ها و تمهيداتى است که از طريق آن مى‌توان آموزش بهداشت را بيشتر مورد استفاده قرار داد که خود مستلزم آگاهي، مهارت، ابتکار و ذوق شخصى يا اشراف فرد آموزش‌دهنده نسبت به اين‌گونه مسائل است تا موفق شود يک مطلب ذهنى و کم محتواى عينى را چنان تجسم و نمود بخشد تا بتواند به ذهن دانش‌آموز رسوخ و نفوذ کند و در زندگى وى مؤثر و مثمر شود. موضوع مهم ديگر اينکه، تعيين و پيشنهاد يک برنامه کلى آموزش بهداشت براى همه کشورها به همان اندازه بى‌معنا است که ساختن و عرضه‌کردن فقط يک مدل خانه براى مردم مختلف جهان، زيرا:


۱. مسائل و مشکلات بهداشتى از کشورى به کشور ديگر فرق مى‌کند.


۲. سازمان و سيستم مدارس کشورها با هم متفاوت است.


۳. زمينه‌هاى فرهنگي، سنتي، اجتماعي، عادات و رسوم و اعتقادات و مذاهب کشورها به‌نحو بارزى گوناگون و ناهمسان است.


۴. سرويس‌هاى بهداشت عمومى کشورها مختلف است.


۵. وجود و تعداد آموزش‌‌دهندگان مجرب و خبره مسائل بهداشتى در کشورها يکسان نيست.


لذا برنامه آموزش بهداشت مدارس بايد با توجه کامل به فرهنگ و آداب و رسوم افراد و بر اساس مسائل زير طرح و عرضه شود:


- درک معيارهاى کلى که بيشتر مورد نياز آموزش است.


- به دست آوردن معيارهائى که بيشتر بتواند آموزش بهداشت را مفيد و مثمر سازد.


- ارزيابى مسائل آموزش داده شده با برنامه‌ريزى سازمان يافته.


معيارهائى که بيشتر مى‌تواند نياز آموزش‌هاى بهداشتى دانش‌آموزان را مشخص کند عبارتند از:


۱. پرسش از دانش‌آموزان در زمينه نيازهاى بهداشتى آنان.


۲. مصاحبه با دانش‌آموزان براى آگاه‌‌شدن از نقطه‌نظرها و مشکلات بهداشتى آنان.


۳. اعترافات ضمنى دانش‌آموزان در زمينه بيان مشکلات زندگى و مسائل فردى خود.


۴. به دست آوردن عقايد و نظريات دانش‌آموزانى که در برنامه آموزش‌هاى بهداشتى دوره‌هاى قبل بوده‌اند.


۵. بررسى و ارزيابى ميزان سلامتى و يا ناسلامتى دو گروه دانش‌آموز، آموزش بهداشت ديده و نديده.


۶. مراجعه به منزل دانش‌آموز و شناخت مشکلات بهداشتى آنان در خانه.


۷. تجزيه و تحليل وضعيت بهداشتى کل جامعه.