دورهٔ متوسطه از دوره‌هاى مهم، حساس و مؤثر در زندگى فردى و اجتماعى آدمى است. دوره‌اى است که به سبب وضع زيستي، اجتماعى و روانى دانش‌آموزان آن با ساير دوره‌هاى تحصيلى مشترکات و مميزاتى دارد و داراى طيف وسيعى است که دوران نوجوانى را در بر مى‌گيرد و در انتهاى طيف به دنياى جوانى مى‌رسد.


در دورهٔ متوسطه، قسمت اعظم استعدادهاى اختصاصى نوجوان و جوان بروز مى‌کند، قدرت يادگيرى آنان به حد اعلاء خود مى‌رسد، کنجکاوى آنان جهت معينى مى‌يابد و مسائل جديد زندگى نظير انتخاب رشته، انتخاب حرفه و شغل، اداره خانواده و گرايش به مرام و مسلک، ذهن آنان را به خود مشغول مى‌دارد و به مرحلهٔ ادراک ارزش‌هاى اجتماعي، اقتصادى و معنوى مى‌رسند؛ از اين‌رو اين دوره در نظام‌هاى تعليم و تربيت کشورهاى مختلف جهان اهميت زيادى دارد.


دورهٔ متوسطه، از لحاظ مبانى فلسفي، زيستي، روانى و اجتماعى دورهٔ بسيار مهمى است. دوره‌اى که آموزش عمومى را به آموزش عالى پيوند مى‌دهد و گروه کثيرى را براى ورود به جامعه و بازار کار مهيا مى‌کند؛ از اين‌رو هر نوع نارسائى و خلل در اين دوره مستقيماً بر عملکرد و کيفيت هر دو حلقه آموزش، عمومى و عالي، تأثير بسزائى خواهد داشت.