آفتاب

شما که سطل ماست بر سر دختر مردم می‌کوبید، حتما ببینید / فیلماین دیالوگی از فیلم غریب است درباره زندگی شهید محمد بروجردی ، فرمانده شهید کردستان.

در این بخش، امر به معروف و نهی از منکر را این فرمانده شهید در دل جبهه روایت می کند.شاید بد نباشد آنهایی که به اسم امر به معروف سطل ماست بر سر دختر مردم می کوبند، این بخش کوتاه را به روایت شهید محمد بروجردی ببینند.