آفتاب

ادامه واریز مبالغ نجومی!جریان واریز این مبالغ نجومی به حساب های بانکی شهروندان همدانی، تهرانی و کرمانی چیست؟

جریان واریز این مبالغ نجومی به حساب های بانکی شهروندان همدانی، تهرانی و کرمانی چیست؟

هنوز واکنشی به این اخبار از سمت مسئولین مربوطه نشان داده نشده است.