گروه زیست محیطی جوانان اندیشه پویا ، آموزش ، فرهنگ سازی ، توانمند سازی و جذب و سازماندهی علاقه مندان و متخصصین در حوزه محیط زیست ، سلامت