هدف این موسسه این است که بتواند سرویس مطمئنی بر اساس درخواست متقاضیان ارائه دهد.