سایتی است که در آن بخشی به نام تبلیغات دارد و در آن میتوان اطلاعاتی که در کاربرد روزانه در آن جستجو کرد.