موضوع و هدف شرکت عبارت از ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مرتبط با جمع‌آوری، انتقال و تصفیه‌ فاضلاب، همچنین بهره‌برداری از تاسیسات آب شهری و تاسیسات مربوط به فاضلاب در حوزه شهرهای استان بوشهر می‌باشد.