طبق خشت نبشته های مکشوفه عهد عیلام که از یک معبد قدیمی این قوم یافت شده اند‚ به عظمت و اقتدار این قوم که خدایان و اماکن مقدس خود را ارج و احترام فراوان داشته است پی می بریم.