اینترنت یک دنیای مجازی است در این دنیای مجازی که حقیقتاً به اندازه دنیای واقعی وسعت دارد تمام دنیا را میتوان در یک صفحه مانیتور جای داد و فاصله ها را بی معنا کرد.