هدف وظایف وزارت کار و تبلیغات در بدو امر ایجاد مرجع بی طرف صلاحیت دار برای حل اختلافات کارگری و کارفرمایی و تمرکز امور مربوط به کار و تهیه و اجرای مقررات قانون کار و قانون بیمه کارگران و حمایت و تأمین بهداشت و رفاه کارگران در برقراری روابط با تشکیلات بین المللی کارو ....