بیان دیدگاههای اسلامی در عرصه های مختلف نهادهای اجتماعی در قالب بررسی دیدگاههای قرآنی در حوزه های علوم بشری یکی از اهداف این بنیاد میباشد.