پست استان گیلان علاوه بر ارائه خدمات متنوع شبکه پستی و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پستی به منظور نیل به اهداف و سیاستهای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمات ارائه خدمت مینماید.