وی از آذر ماه 1382 تاکنون به عنوان مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی یزد معرفی و در این اداره کل مشغول به خدمت میباشد.