هدف و رسالت پست این شبکه گسترده ارتباطی آن است که با سرعت، و نظم و ایمنی هر چه بیشتر اقدام به قبول و جمع آوری و حمل ونقل و توزیع مراسلات و اوراق بهادار و نقدینگی مردم نماید.