سازمان کار و امور اجتماعی استان سیستان و بلوچستان<br /> کمیته علمی سومین جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر استان تشکیل شد.