این سایت مربوط به مرکز تحقیقاتی MSSL می‌باشد. مرکز MSSL بزرگ‌ترین گروه تحقیقات فضایی دانشگاهی در انگلستان محسوب می‌گردد. هدف از تأسیس این مرکز پی بردن به اسرار شگفت‌انگیز فضا می‌باشد. این گروه ، تحقیقات بسیاری را درباره‌ی زمین و سایر ستاره‌ها و سیاره‌های موجود در کهکشان‌های دور انجام داده‌اند. این سایت ارتباط شما را با گروه تحقیقاتی این مرکز ممکن می‌سازد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی در‌باره‌ی پروژه‌های این مرکز و برنامه‌های آموزشی آنها کسب نموده و در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط به این مرکز تحقیقاتی شرکت نمایید.