با حضور رئیس سازمان کار و امور اجتماعی مجهزترین خانه بهداشت کارگری استان در شرکت مدیریت تولید برق قم طی مراسمی با حضور ریاست سازمان کار و امور اجتماعی استان قم افتتاح گردید.