به خاطر داشته باشید که کلیه مدارکی که از سوی آفرند اقدام و از سوی دانشگاههای امریکایی صادر میشوند توسط این سازمانها مورد تایید هستند .