روابط بین الملل از جمله رشته‌های نوپا در عالم سیاست به‌شمار می‌رود که سابقه‌ی آن به عنوان یک رشته‌ی دانشگاهی حداکثر به سالهای میان دو جنگ جهانی برمی‌گردد. در حقیقت با تغییر شرایط و دگرگون شدن ساختار سیاسی، اقتصادی، حقوقی و... جهان، نیاز به بررسی تحولات جدید به‌صورت تخصصی به‌شدت احساس میشد و تحت تاثیر همین فضا بود که روابط بین الملل بصورت یک رشته‌ی دانشگاهی نوپا متولد شد. پس از این تغییرات بود که مراکز مطالعاتی تخصصی و کانون‌های تفکر گوناگون به‌عنوان مهمترین اقدام خردگرای کشورهای توسعه یافته، در این کشورها ایجاد شدند و به سرعت به عنوان مهمترین نهادهای مشورتی دولت، انجام و اجرای پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی مختلف را بر عهده گرفتند.