شرکت موزائیک کویر یزد شامل روکشهای صنعتی، موزاییک، جالیز و غیره می‌باشد.