شرکت مهندسی پیما عمران نیرو در سال 81 تاسیس شده است، و در زمینه ارائهٔ خدمات فنی و مهندسی برق و قدرت فعالیت دارد. این فناوری نقش کلیدی در کنترل و تبدیل انرژی الکتریکی با روشهای بسیار کارآمد را داراست، و نقش اساسی در رابطه با منابع تغذیه بدون وقفه، مصرف بهینه و مدیریت انرژی الکتریکی بر عهده دارد. تمامی فرآیندهای تجاری و صنعتی به انرژی الکتریکی وابسته اند. موضوع بسیار مهمم در مورد این انرژی کیفیت و قابل اطمینان بودن منابع آن است. زیرا این دو عامل اکثر مواقع تمامی شاخه های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند. در حدود 45% علل از دست رفتن اطلاعات در سایتهای کامپیو تری و صدمات وارده به تجهیزات صنعتی، مخابراتی، پزشکی و ... با مشکلات موجود در برق شهر مرتبط هستند.