زه متفکران در عرصه فعالیت های زیست محیطی عصر آینده را عصر تکنولوژی های کنترل کننده و سازگار با محیط زیست می دانند که در آن بشر به جای آنکه خود را در تضاد با طبیعت احساس کنند به سوی بینشی تازه مبتنی بر همزیستی و هماهنگی با طبیعت را پیشه نموده. شرکت پوشش نما بلکا با در نظر گرفتن موارد استاندارد در جهت تولید و عرضه محصولات پوششهای دیوار - کف و نما آغاز نموده است.