شرکت سازه پوش سپاهان در زمینه طراحی ومحاسبات سازه های سنگین فلزی و بتنی، اجرای ساختمانهای بتنی و فلزی، اجرای سالنهای صنعتی وپلتفرم های کارخانجات، اجرای انواع سوله های صنعتی، انبوه سازی مسکن (ساخت برجهای مرتفع مسکونی) فعالیت می کند.