موسسان پترو دانش افــزار پس از چندین سال تجربه در صنعت نفت, گاز و پتروشیمی, در سال 1384 این شرکت را با شمارهٔ 2553211 به ثبت رسانده و تاسیس نمودند. زمینه های فعالیت پترو دانش افــزار در قالب 2 دسته زیر قرار می گیرد:<br /> آموزش: برگزاری دوره های آموزشی تخصصی صنعت نفت, گاز و پتروشیمی.<br /> خدمات: ارائه خدمات به شرکت های مشاور تازه تاسیس در زمینه نفت, گاز و پتروشیمی برای آموزش نیروها, انتخاب سامانه نرم افزار های تخصصی و تهیه دستورالعمل های فنی.