به منظور سیاستگذاری استانی و اجرای مصوبات ستاد در سطح استانها، هماهنگی امور اجرایی و تصمیمگیری مناسب، ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان- که در این طرح ”ستاد استان“ نامیده میشود- در مرکز هر یک از استانهای کشور زیر نظر ستاد تشکیل میشود.