سایت دولت با هدف معرفی وتسهیل دسترسی به سایت های دولتی سراسر کشور طراحی شده است ونحوه قرارگرفتن لینک وزارتخانه ها، ادارات وسازمانها نه بر اساس سلیقه شخصی بلکه برمبنای چارت سازمانی آنها مطابق با قانون اساسی کشور می باشد.روش مذکور دارای این حسن است که کاربران اینترنت( اعم از داخل وخارج کشور) را با چارت سازمانی دولت آشنا می سازد واین امر در هنگام مراجعه به نهادهای دولتی می تواند بسیار مفید واقع شود. در ضمن توجه داشته باشید سایت دولت متعلق به بخش خصوصی می باشد،نه دولت.