شرکت عمران و مسکن سازان استان یزد بر اساس مصوبه شماره 47286 /ت/457 مورخ 8/5/68 هیات دولت جهموری اسلامی ایران و با هدف کارگزاری فعالیتهای مربوط به تولید مسکن در آبانماه 1371 باسرمایه اولیه 120000000 ریال منقسم به 1200 سهم یکصد هزار ریالی با ترکیب سهام به شرح ذیل تاسیس گردید . <br /> - 34% متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی. <br /> - 15% متعلق به شرکت آب منطقه ای یزد. <br /> - 36% متعلق به سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد. <br /> - 15% متعلق به شهرداری یزد .