موسسه پیام امید فعالیت غیر رسمی خود را از سال 76 و تحت عنوان انجمن کمک و همدردی شبکه پیام شروع کرده است. شبکه اطلاع رسانی پیام بزرگترین BBS دهه هفتاد در تهران بود. انجمنهای مختلف فرهنگی، ادبی، هنری، علمی و... از مشخصات بارز این محیط اطلاع رسانی بودند که کاربران در آنها به راحتی عقاید و نظرات خویش را در معرض چشم انداز دیگران قرار میدادند. در سال 76 تعدادی از کاربران خیر شبکه تصمیم گرفتند که بر محیطهای بحث مذکور بخشی تحت عنوان انجمن کمک و همدردی بیافزایند.