مرکز بین المللی پژوهش هنر ومعماری در سال 1382 به عنوان مؤسسه ای غیر انتفاعی و غیر دولتی با هدف تأثیرگذاری بر روند طراحی, تولید و باززنده سازی فضاهای شهری تأسیس شد. این مرکز با توجه به وزن علمی مشاوران خود که جمعی از برجسته ترین معماران و استادان دانشگاه به شمار می آیند و به کمک توان اجرایی برخاسته از همکاری با گروهی از توانمندترین مدیران علمی و اجرایی کشور, می کوشد گامی مؤثر در راه پیشبرد اهداف تعریف شده خود بردارد<br /> این مرکز هم اینک در بسیاری از پروژه های آموزشی و اجراِی معماری و شهرسازی طرف همکاری نهادهای ملی و بین المللی است که طیفی گوناگون, از دستگاههای اجرایی مدیریت شهری تا مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی را در بر می گیرد.