مرکز پژوهش های اعتقادی برخورد با کتاب ها و نوشته ها و فعالیت های گسترده ضد شیعی وشبهات مطرح شده علیه تشیع را در اختیار شما قرار می‌دهد.