شرکت آذر تلق استخراج کننده میکا، خاک چینی، سنگ خارا از معادن باغ سیاه است.