شرکت‌ متن‌ که‌ در سال‌ 1362 با هدف‌ اصلی‌ مطالعه ‌و تحقیقات‌ پایه‌ و کاربردی‌ در جهت‌ رفع‌ مسایل‌ و مشکلات‌ بنیادی‌ صنعت‌ برق‌ و تامین‌ نیازهای‌ تخصصی‌ این‌ صنعت‌ در زمینه‌ های‌ تولید، انتقال‌، توزیع‌ و مصرف‌ برق‌ تاسیس‌ شده‌ و در سال‌ 1377 با هدف‌ تامین‌ فن‌آوریهای مورد نیاز صنعت‌ برق‌ تجدید سازمان‌ گردید، توانسته ‌است‌ درطول‌ سالهای‌ گذشته‌، به‌ موفقیت‌های‌ چشمگیری‌ دست‌ یابد. سازمان‌ و تشکیلات‌ این‌ مرکز در نوع‌ خود کم‌نظیر و با ایجاد بخش‌های‌ مختلف‌ فن‌آوری‌، امکان‌ بررسی‌ و ارائه‌ راه‌ حل‌ برای‌ رفع‌ نیازهای‌ صنعتی‌ در آن‌ تا حد زیادی‌ فراهم‌ شده‌ است‌.