شرکت پشتیبانان شبکه در اوایل سال 79 به عنوان یک شرکت کوچک در زمینه طراحی وب و ارائه خدمات اینترنتی راه اندازی و در سال 80 موفق به طراحی و برنامه نویسی اولین نرم افزار تخصصی خود که یک نرم افزار Accounting و Billingبرای ISP ها بود، گردید.