خوانسار در ناحیه ای نه چندان دور از کویر مرکزی ایران ، در فاصله ای حدود 150 کیلومتری شمال غرب شهر اصفهان واقع شده است.شهری زیبا، مصفا و یکی از زیباترین شهرهای مناطق مرکزی کشور.خوانسار به راستی شهری است در حصار کوهها ، باغ شهری آرمیده در دامنه های زاگرس و شکل گرفته در مسیر رودی که سرچشمه اناربار ( رود قم ) است .