اطلاعاتی پیرامون آثار تاریخی دامغان، قدیمی ترین مسجد ایران، تاریخانه و اخبار دامغان به دو زبان فارسی و انگلیسی می‌دهد.