شهرداری سمنان با همکاری سازمان عمران اقدام به ساخت و تشکیل یک مرکز مجهز به و مفید به منظور سازمان بخشیدن به نیروهای متخصص و دانش پژوه نموده تا با این عمل گامی را در جهت بهبود و افزایش سطح علمی و فرهنگی مردم برداشته باشد . مجموعه فرهنگی و فن آوری اطلاعات سمنان که با مدیریت سازمان اداره می شود شامل یک مرکز ISP و خدمات اینترنت نیز می باشد و در واقع مکانی است برای تحقیقات ، نوآوری ها و دست آوردهای نیروهای متخصص استان و سامان بخشیدن آنها در راستای اهداف ایران اسلامی.