در این سایت درباره زینر و خدمات آن در زمینه U.P.S، باتری، استابلیزر، 3PH و غیره توضیح داده شده است.