در این سایت سرگرمی هایی از قبیل کتابخانه ، بازی، انجمن، کاردستی، چیستان و... برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است.