در سال ۱۹۸۹ دکتر فرهادی و همکارانشان این مرکز را در ایران دایر کردند.