این سایت متعلق به انجمن گوش وحلق وبینی و جراحی سر وگردن در امریکا است .در این انجمن بیش از ۱۰۰۰۰متخصص و جراح به بحث وگفتگو می پردازند.در این سایت میتوانید راجع به این بیماری وروشهای درمان ان اطلاعاتی به دست آورید. وهمچنین از طریق این سایت به سایتهای مفید دیگر دست یابید.