پژوهشکده رویان در سال 1370 بعنوان مرکز جراحی محدود با هدف درمان، پژوهش و آموزش ناباروریافتتاح گردیده و در سال 1377 مجوز مرکز تحقیقات علوم سلولی را از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت نمود. این پژوهشکده فعالیتهای پژوهشی و آموزشی و نیز درمانی خود را در قالب شش گروه پژوهشی جنین شناسی، ناباروری مردان، ناباروری زنان، ژنتیک تولید مثل، اپیدمیولوژی و بهداشت باروری و نیز سلولهای بنیادی (بنیاخته ها) انجام می دهد. این پژوهشکده دارای تعداد 80 نفر عضو هیئت علمی بوده و یک فصلنامه علمی علمی پژوهشی در زمینه علوم سلولی منتشر می نماید.