شرکت توسعه پست های فشار قوی پارسیان ارائه دهنده خدمات طراحی و مهندسی پست های فشار قوی برق و تامین تجهیزات مربوطه است.